KADROVI:
Firma zapošljava četvoro ljudi: troje sa VSS spremom i jedno sa SSS spremom koji paralelno studira (geologija, završna godina studija). Strateški cilj firme je prijem visokostručnog kadra .
U firmi je objedinjen kadar sa iskustvom i izvedenim brojnim objekatima koji su u eksploataciji i naučno stručni tridesetogodišnji rad istraživača.

• Mr Nađa Čomić-Arnautović dipl.inž. rud. (položen stručni ispit 02.02.1971. godine, uvjerenje broj 03-16/6) ujedno je Direktor i vlasnik firme. Uvjerenje o podobnosti za vršenje istražnih radova,izradu tehničke dokumentacije i vršenje tehničke kontrole(programa projekata i elaborata) izdato od Instituta za rudarska istraživanja Tuzla. Uvjerenje za obavljanje poslova i radnih zadataka ODGOVORNOG ISTRAŽIVAČA – rudar (Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale "GIT Tuzla) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (Republički sekretarijat za privredu SR BiH: broj 03-16/6 izdato 02.02.1971 godine). Odluku o izboru u stručno zvanje (UNIVERZITET u Tuzli SOUR TEHNOGRAD, SOUR "IGMIN" GIT Tuzla od 30.06.1989: broj 01-92/89 Certifikat Evropske organizacije za kvalitet za EOQ MENADŽERA/AUDITORA KVALITETA) registarski broj AT00A-372 i ATOOSM-446 od 22.02.2000 godine
• Šehić Edin, dipl. ing. geologije (tehnički rukovodilac “Geobušenje” Tuzla)
• Čomić Maja dipl. ecc., radi na poslovima finansija firme, radno iskustvo 4 godine
• Čomić Jasenko tehničar, apsolvent na Rudarsko, geološko građevinskom fakultetu u Tuzli, radno iskustvo 3 godine

OPREMA:
• Aparat ZGF02 za određivanje dinamičkog modula deformacije nabavljen od firme Zorn Njemačka (januara 2000. god) Aparat omogučava precizno mjerenje .Uz aparat je priključak za dinamički CBR test.
• VSS Ploča za mjerenje statičkog deformacijslkog modula koji je nabavljen 1995 godine a sastoji se od kružne ploče o 300 mm hidraulične prese do 10 bara , mjernih satova i tronožca. Oprema je baždarena –dajemo u prilogu.
• Za klasifikacione opite (Atterbergove granice, granulometrijski sastav) posjedujemo opremu. U prilogu dajemo certifikat o baždarenju vage za mjerenje.
• Ručna garnitura sa pratećim priborom za bušenje i jezgrovanje (izvršen pregled i i data upotrebna dozvola –dato u ptilogu